สรุปผลการดำเนินงาน

กราฟคะแนน

เอกสาร/หลักฐาน

มิติที่ ระดับ รายการ/กิจกรรม ไฟล์แนบ

มิติที่ 1

ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

รายละเอียดเพิ่มเติม

มิติที่ 2

ด้านความเปิดเผยข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

มิติที่ 3

ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

มิติที่ 4

ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

มิติที่ 5

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม