มิติที่ 1

ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

เอกสาร/หลักฐาน

ชื่อกิจกรรม/รายการ ระดับ ไฟล์แนบ